Južni Banat   Alibunar   Ekonomija  

Realizacija lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Alibunar za 2022. godinu

Opština Alibunar je za 2022.godinu udružila sredstva sa Nacionalnom službom za zapošljavanje Filijala Pančevo za realizaciju svog Lokalnog akcionog plana zapošljavanja u ukupnom iznosu od 5 miliona dinara, odnosno sa po 2,5 miliona dinara učešća.
Realizacija lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Alibunar za 2022. godinu

FOTO: Opština Alibunar

Programi zapošljavanja koji su se sufinansirali su:

– Javni radovi na kojima su radno angažovana nezaposlena lica iz kategorije teže zapošljivih i nezaposleni u stanju socijalne potrebe u trajanju od 4 meseci, a koji je realizovan u cilju očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i ostvarivanja određenog društvenog interesa. Naknada za obavljen posao licima angažovanim na javnim radovima po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima je isplaćivana u visini od 22.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou u neto iznosu.

– Stručna praksa za stručno osposobljavanje nezaposlenog lica za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci.

Na ime novčane pomoći i troškova prevoza isplaćivana su sredstva u ukupnom mesečnom iznosu od:

22.000,00 dinara za lica sa trećim i četvrtim nivoom kvalifikacija,
24.000,00 dinara za lica sa šestim nivoom kvalifikacija i/ili 180 ESPB,
27.000,00 dinara za lica sa najmanje šestim nivoom kvalifikacija i 240 ESPB.
 

– Samozapošljavanje koji je namenjen za razvoj preduzetništva, odnosno otpočinjanja i obavljanja  delatnosti najmanje 12 meseci dodelom subvencije u jednokratnom iznosu od po 300.000,00 dinara.

Po objavljenim javnim pozivima konkurisali su poslodavci za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije NSZ Ispostava Alibunar tako da je u 2022.godini ukupno zaposleno 26 lica, od toga: 16 lica za obavljanje javnog rada, 5 lica za obavljanje stručne prakse i 5 lica za otpočinjanje delatnosti.

Shodno raspoloživim sredstvima, Opština Alibunar je u potpunosti realizovala Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2022.godinu.