Južni Banat   Opovo  

Opštinska uprava Opovo: KMI doo Sefkerin – izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Opštinska uprava Opovo: KMI doo Sefkerin – izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu

FOTO: Opština Opovo

U skladu sa članom 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ br. 135/04 i 36/09) OPŠTINA OPOVO OPŠTINSKA UPRAVA – Odeljenje za imovinsko pravne, stambeno komunalne poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine OBAVEŠTAVA JAVNOST: da je u postupku rešavanja zahteva za odlučivanje o proceni uticaja na životnu sredinu za  Projekat izgradnje poljoprivredno – radnog kompleksa sa objektima za potrebe primarne poljoprivredne proizvodnje i skladištenja poljoprivrednih proizvoda na katastarskim parcelama  br. 4193 i 4194 k.o. Sefkerin, teritorija opštine Opovo, nosioca projekta „KMI“ DOO iz Sefkerina, ulica JNA br.119, donelo rešenje br.501-175/2022 od 22.11.2022. godine da je obavezna izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16 – Novi Sad u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, a preko ovog organa.