Južni Banat   Opovo   Društvo  

Opovo: Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta

Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta na katastarskim parcelama br.4193 i 4194 KO SEFKERIN u Sefkerinu
Opovo: Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta

FOTO: Opština Opovo

Na osnovu  člana 63.stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije” br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13- odluka US , 50/13- odluka US, 98/13- odluka US,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-dr.zakon, 9/2020 i 52/2021), Opštinska uprava opštine Opovo, Odeljenje za imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove,urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine

OGLAŠAVA JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU  URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA POTREBE URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKE RAZRADE LOKACIJE

za izgradnju  poljoprivrednog radnog komleksa sa objektima za potrebe primarne poljoprivredne proizvodnje i skladištenja poljoprivrednih proizvoda na katastarskim parcelama br.4193 i 4194 KO SEFKERIN u Sefkerinu

1.Javna prezentacija Urbanističkog projekta za potrebe urbanističko –arhitektonske razrade lokacije za izgradnju poljoprivrednog radnog komleksa sa objektima za potrebe primarne poljoprivredne proizvodnje i skladištenja poljoprivrednih proizvoda na katastarskim parcelama br.4193 i 4194 KO SEFKERIN u Sefkerinu, za investitora Miloš Kreculj,Žarka Zrenjanina 164,Sefkerin.

2.Obrađivač predmetnog Urbanističkog projekta,br.j tehničke dokumentacije E019-2022 od januara  2023.godine je “EVLA ENGINEERING” doo, Beograd odgovorni urbanista je Tamara Tasić, dipl.inž.arh.-licenca br.200 1242 10.

3. Javna prezentacija održaće se u trajanju od sedam dana u prostorijama zgrade Opštinske uprave Opovo ulica Borisa Kidriča br.10 u periodu od 23.03.2023.godine do 30.03.2023.godine u vremenu od 7,30 do 15,30 časova.

4.Informacije i sva obaveštenja o javnoj prezentaciji možete dobiti na uvid u prostorijama Opštinske uprave Opovo, Odeljenje za imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove,urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine i na telefon 013/681 212 ili 681 666.

5.Urbanistički projekat biće dostupan na uvid zaiteresovanoj javnosti u digitalnom obliku ,u toku trajanja javne prezentacije, na zvaničnom internet glasilu „Glas Opova“ i na sajtu Opštine Opovo ( www.opovo.org.rs.)

6.Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat , kao i da u toku trajanja javne prezentacije od sedam dana  dostave svoje primedbe i sugestije u pisanoj  formi Odeljenju za  imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove,urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine, putem pisarnice  Opštinske uprave opštine Opovo, ul.Borisa Kidriča br.10, poštanski broj 26 204 Opovo, najkasnije do poslednjeg dana trajanja javne prezentacije zaključno sa 30.03.2023.godine.