Južni Banat   Društvo   Pančevo   Najvažnije  

Pančevo: Raspisan javni poziv za učešće u Programu za podršku početnicima u biznisu u 2023. godini

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje grada Pančeva za 2023. godinu br.II-05-06-15/2023-8 od 16.03.2023. godine i Zaključka Gradonačelnika grada Pančeva broj II-06-020-2/2023-390 od 22.03.2023. godine, grad Pančevo raspisuje, Javni poziv pružaocima usluga za učešće u Programu za podršku početnicima/početnicama u biznisu (pravno- finansijsko savetovanje u poslovanju) u 2023. godini. 
Pančevo: Raspisan javni poziv  za učešće u Programu za podršku početnicima u biznisu u 2023. godini

FOTO: Grad Pančevo

Program za podršku početnicima/početnicama u biznisu (pravno-finansijsko savetovanje u poslovanju) namenjen je nezaposlenim licima koja će biti odabrana na posebnom Javnom pozivu za dodelu subvencije početnicima u biznisu – samozapošljavanje 2023. godine.

Program će sprovoditi jedan pružalac usluga (samostalno ili u partnerstvu najviše tri pružaoca usluga) koji će biti odabran po ovom javnom pozivu.

Program obuhvata pružanje usluga pravno-finansijskog savetovanja Korisnika programa, u trajanju od najduže 12 meseci,  odnosno realizaciju sledećih projektnih zadataka: ◦pružanje informacija o izmenama relevantnih zakona, pravilnika i uputstava;Prijava za podnošenje predloga projekta se podnosi u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva, ul. Trg kralja Petra I br. 2-4, 26000 Pančevo, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može preuzeti sa sajta grada Pančeva www.pancevo.rs , sa naznakom za „Javni poziv pružaocima usluga za učešće u Programu za podršku početnicima/početnicama u biznisu (pravno- finansijsko savetovanje u poslovanju)“ u 2023. godini.-upoznavanje sa procedurama i uslovima poslovanja nekog od oblika obavljanja delatnosti i posebnim uslovima koje je neophodno ispuniti za obavljanje određenih vrsta delatnosti;

-informacije o nadležnostima odgovarajućih inspekcijskih službi;

-stručna pomoć u pripremi biznis planova, projekciji ekonomskih i novčanih tokova; analizi rizika finansiranja;

-saveti za prevazilaženje problema tekuće i dugoročne nelikvidnosti;

-računovodstvene i knjigovodstvene usluge;

-arhiviranje poslovne dokumentacije;

-izrada izveštaja o utrošku sredstava na ime subvencije dobijene od grada Pančeva koji obavezno mora da sadrži uverenje Sekretarijata za poresku administraciju Gradske uprave grada Pančeva o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda, uverenje Ministarstva finansija/poreske uprave o izmirenim javnim porezima i finansijsko – računovodstvenu dokumentaciju o pravdanju utrošenih sredstava u skladu sa navodima iz biznis plana.-informacije i saveti vezani za poreske obaveze i poreske olakšice;