Južni Banat   Plandište   Društvo  

Skupština opštine Plandište: Usvojen godišnji plan zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta

Poslednja, 24. sednica Skupštine opštine Plandište održana je 30.05.2023. godine. Sednicom je predsedavao Ljubomir Rakić, predsednik Skupštine opštine Plandište . U radu Skupštine učestvovalo 12 odbornika. Pre usvajanja dnevnog reda, predsednik je predložio dopunu, sa još dve tačke što je jedoglasno usvojeno tako da je 24. Sednica SO Plandište ukupno imala 15 tačaka.
Skupština opštine Plandište: Usvojen godišnji plan zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta

FOTO: Opština Plandište

Odbornici su prvo razmatari Predlog Odluke o pristupanju promeni Poslovnika Skupštine opštine Plandište za koji  je rečeno da je promena Poslovnika neophodna zbog usaglašavanja sa Zakonom o lokalnim izborima, Zakonom o rodnoj ravnopravnosti, Zakonom o  pravima pacijenata i i zakonom o javnom zdravlju koji su doneti nakon stupanja na snagu važećeg Poslovnika. Nakon toga, odbornici su razmatrali i usvojili Odluku o određivanju nadležnog organa za sprovođenjlje postupka davanja poljoprivrednog zemljišta i državnoj svojini u nepoljoprivredne svrhe po kojoj se  Predsednik Opštine određuje kao organ nadležan za sprovođenje ovog postupka. Na 24.sednici SO Plandište usvojen je i  Godišnji plan zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Plandište.kao i Odluka o izmeni Odluke o odvođenju i prečišćavanju otpadnih i atmosferskih voda .

Odbornici su na poslednjoj sednici razmatrati i usvojili Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za planove u okviru koje je za novog sekretara komisije izabran Dragan Miljković, dipl.pravnik iz Plandišta. Na poslednjoj sednici SO Plandište usvojen je i Programa održavanja javnih površina za 2023.godinu, na osnovu kojeg će JP Polet Plandište održavati javne površine koje su u nadležnosti jedinice lokalne samouprave, u skladu sa odobrenim budžetom, prema prioritetima.

Odbornici su usvojili i Izveštaj o implementaciji Plana javnog zdravlja opštine Plandište za 2023.godinu, Izveštaj o radu Saveta za zdravlje opštine Plandišteza period januar-decembar 2022.godine koji se podnosi po osnovu Zakona o pravima pacijenata,  kao i Rešenja o utvrđivanju prestanka prava doktora medicine , Nikole Blagojevića iz Niša za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih van zdravstvene ustanove i pravo na izdavanje o smrti kao i  Rešenja o određivanju doktora medicine, Ane Babuc Krdu, Florine Ranković i Dine Pilavdžić za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih van zdravstvene ustanove i pravo na izdavanje potvrde o smrti. Ma ovoj sednici usvojeno je i  Rešenje o visini naknade za rad predsednika i članova upravnih i nadzornih odbora Kulturno-obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište i Narodne biblioteke Plandište,, Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta narodne biblioteke Plandištze u delu člana koji se odnosi na imenovanje direktora Biblioteke koga po ovom Rešenju imenuje i razrešava kupština opštine na predlog upravnog odbora  a na osnovu javnog konkursa prethodno sprovedenog.

Odbornici su usvojili i  Rešenja o davanju ovlašćenja za pravnu zaštitu imovinskih prava i interesa Opštine Plandište advokatu iz Pančeva Milošu Vasilije. Poslednje dve tačke koje su usvojene kao dopuna dnevnog reda bile su Prestanak mandata  člana Nadzornog odbora JP „Polet“ Plandište, Dijane Madžovski iz Plandišta,kao predstavniku osnivača i imenovanje novog člana, Dušice Čabilovski, diplomiranog ekonomiste iz Plandišta, predstavnik osnivača.

Sednici su prisustvovali predsednik opštine, Jovan Repac, zamenik predsednika opštine, Dušan Ćurčić i načenica Opštinske uprave, Aleksandra Odavić Mak.

Sve odluke i rešenja doneta su jednoglasno.