Južni Banat   Kovin   Društvo  

Skupština opštine Kovin: Usvojen izveštaj o izvršenju budžeta za prvo polugođe 2023. godine

Na 33. zasedanju aktuelnog saziva SO Kovin, održanom u petak, 15. septembra, o svim tačkama dnevnog reda prisutnih 34 odbornika izjasnili su se jednoglasno „za“.
Skupština opštine Kovin: Usvojen izveštaj o izvršenju budžeta za prvo polugođe 2023. godine

FOTO: Opština Kovin

Usvojen je najpre Izveštaj o izvršenju budžeta opštine Kovin za period januar – jun 2023. godine, a detalje po programima i dosadašnjim rashodima pogledajte u dokumentu koji je objavljen na veb prezentaciji opštine Kovin, baner „Budžet“, odeljak za 2023. godinu, na linku ovde.

Jednoglasno je doneta i Odluka o pristupanju promeni Statuta opštine Kovin, u cilju donošenja izmene u broju odbornika lokalne Skupštine opštine, a na predlog predsednike opštine – u skladu sa odredbama važećeg Statuta. Predlog je zasnovan na činjenici da je Popis stanovništva 2022. pokazao da je broj žitelja opštine Kovin manji za nekoliko hiljada u poslednjih 10 godina, te je potreban i srazmerno manji broj predstavnika građana i građanki koji će ubuduće činiti lokalni parlament. Konkretno, predlog je da to, umesto sadašnjih 45, bude 35.

Odlukom je preciziran sastav komisije koja će izraditi nacrt odluke o promeni Statuta, sa zadatkom da u roku od deset dana od dana stupanja na snagu ove odluke dostavi nacrt Opštinskom veću, koje sprovodi javnu raspravu o promeni, u skladu sa Odlukom o javnim raspravama. Prema tim rokovima, imenovana komisija trebalo bi da do 3. oktobra 2023. dostavi Veću nacrt promena.

Na zasedanju proteklog petka doneta je Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Ustanove „Ustanova za sport“ Kovin. Zapravo, reč je o neophodnom preciziranju adrese sedišta ove ustanove – Kovin, Ul. Branislava Nušića br. 2B.

Doneta je i Odluka o dopuni Odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Kovin, a nakon pozitivnog mišljenja koje je dala Komisija za planove na sednici od 08. septembra. Razlog za izradu ove Odluke je preispitivanje namene površina i promene namene iz površina javne namene u ostalo građevinsko zemljište radi regulisanja ozakonjenja nelegalno podignutih objekata u bloku broj 27 i to parcele broj 1501/1 i 1501/3 KO Kovin, zatim  preispitivanje potreba i mogućnosti za proširenje građevinskog područja van gradskog građevinskog područja obeleženog slovom „G“ koje je postojeća rekreativna zona, sa vodenom površinom, poznata kao „gradsko kupalište“, a sve u cilju stvaranja planskih uslova za izdavanje dozvola za izgradnju u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, navodi se u obrazloženju.

Posebnom odlukom je dopunjena Odluka o donošenju Programa postavljanja privremenih montažnih i pokretnih objekata na površinama javne namene na teritoriji opštine Kovin za period 2023-2028. godine. Menja se čl. 3. odluke, dodavanjem stava 2. koji glasi: „ U  Programu privremenih montažnih i pokretnih objekata na površinama javne namene na  teritoriji opštine Kovin za period 2023-2028. godine u naseljenom mestu Kovin na Lokaciji broj 3  –  Kod osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ dodaju se redni brojevi 4a. i 4b….“ Razlog za  dopunu Odluke o postavljanju privremenih montažnih i pokretnih objekata na površinama javne namene na teritoriji opštine Kovin inicirao je Branko Vuličević iz Kovina sa ciljem osposobljavanja montažnih objekata za obavljanje dozvoljenih delatnosti trgovinske, zanatske, ugostiteljske i uslužne delatnosti,  u skladu sa važećom zakonskom regulativom, sanitarno tehničkim uslovima, uslovima nadležnih distributera javnih infrastrukturnih instalacija i drugim važećim propisima.

Odbornici su doneli Odluku o realizaciji budžeta jedinice lokalne samouprave u delu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite za 2023. godinu. Naime, utvrđene su prioritetne usluge socijalne zaštite koje će biti finansirane iz sredstava namenskih transfera, i to: usluga pomoć i nega u kući, koja je namenjena odraslim i starijim  licima  koja usled nemoći ili smanjenih funkcionalnih sposobnosti izazvanih invaliditetom/bolešću nisu sposobna da nezavisno žive bez svakodnevne ili redovne podrške.

Prihvaćene su i Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti JP „Kovinski komunalac“ Kovin za period od 01.01.2023. godine do 30.6.2023. godine, te Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti JP „Kovin-gas“ Kovin za period od 01.01.2023. godine do 30.6.2023. godine.

Jednoglasno je usvojen i Izveštaj o radu prosvetnog inspektora za školsku/radnu 2022/2023. godinu.

Na 33. zasedanju doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o proceni vrednosti imovine i kapitala JP „Kovin-gas“ Kovin.

Doneto je i Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Sava Maksimović“ Mramorak. Novi član iz reda roditelja je Tanja Dučić, a kao predstavnik lokalne samouprave Gordana Kojić.

Na početku sednice, bez primedbi je usvojen Zapisnik sa 32. sednice Skupštine opštine Kovin, održane 11. jula 2023.