Sport  

Zvezda kažnjena pet, Napredak dva miliona dinara

Zvezda kažnjena pet, Napredak dva miliona dinara

FOTO: FK Crvena zvezda

Sa­op­šte­nja će „de­be­lo“ is­pra­zni­ti ka­se Cr­ve­ne zve­zde i Na­pret­ka. Di­sci­plin­ska ko­mi­si­ja FSS ka­zni­la je ju­če po­me­nu­te klu­bo­ve zbog ko­men­ta­ri­sa­nja su­đe­nja i uvre­da na ra­čun lju­di iz Fud­bal­skog sa­ve­za Sr­bi­je. 

Cr­ve­na zve­zda sank­ci­o­ni­sa­na je sa 5.000.000, a Na­pre­dak će na ime ka­zne mo­ra­ti da upla­ti dva mi­li­o­na di­na­ra u ka­su srp­ske ku­će fud­ba­la. 

Za­pre­će­na mak­si­mal­na ka­zna za ko­men­ta­ri­sa­nje su­đe­nja po Di­sci­plin­skom pra­vil­ni­ku od 13. ju­na 2019. je de­set mi­li­o­na di­na­ra, ta­ko da su po­me­nu­ti klu­bo­vi do­bro pro­šli. 

Voj­vo­di­na je ka­žnje­na sa 100.000 di­na­ra zbog ne­do­lič­nog po­na­ša­nja pu­bli­ke, od­no­sno upo­tre­be pi­ro­teh­nič­kih sred­sta­va na utak­mi­ci sa TSC-om.