Južni Banat   Vršac   Ekonomija   Najvažnije  

Vršac: Skupština grada usvojila rebalans budžeta

Rebalans budžeta grada Vršaca usvojen je na današnjoj 19. sednici, održanoj u svečanoj sali Gradske kuće.
Vršac: Skupština grada  usvojila rebalans budžeta

FOTO: Grad Vršаc

Na dnevnom redu pred odbornicima se našlo 12 tačaka Nakon usvajanja završnog računa budžeta Grada Vršca za 2021. pristupilo se raspravi i donošenju odluke o Prvom rebalansu budžeta za 2022. 

 

Gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović, 

obrazložila je razloge za donošenje ove odluke.

“Pred nama se nalazi predlog Odluke o prvom rebalansu budžeta grada Vršca za 2022. godinu, a osnovni razlog za njegovo donošenje je usklađivanje plana prihoda i primanja i rashoda i izdataka sa stvarnim stanjem. Inicijalni budžet grada Vršca koji smo usvojili u decembru dobro je planiran, pa ovaj rebalans ustvari predstavlja samo nadogradnju, pre svega u delu koji se odnosi na investicije i to one koje se finansiraju ili sufinansiraju iz donacija i iz sredstava dobijenih od drugih nivoa vlasti, tačnije Republike ili AP Vojvodine. Takođe, odnosi se i na obuhvatanje prenetih neutrošenih sredstva iz prethodne i ranijih godina“, rekla je Mitrović.

 

Prvim rebalansom budžeta Grada Vršca za 2022. godinu, ukupni prihodi i primanja zajedno sa prenetim neutrošenim sredstvima iz prethodne godine, po svim izvorima finansiranja, utvrđeni su na nivou od 2.847.500.000,00 dinara. To je, u odnosu na osnovni budžet veće za 11,36 procenata.

 

„Na uvećanje obima budžeta po prvom rebalansu u odnosu na obim inicijalnog budžeta uticalo je pre svega obuhvatanje primljenih donacija na osnovu zaključenih ugovora, te svih namenskih sredstava dobijenih u toku 2022. godine od viših nivoa vlasti. Samo za prvih šest meseci ove godine Gradu Vršcu je na ime donacija i transfera od drugih nivoa vlasti dodeljeno 268.887.545,00, što je u značajno uvećalo obim budžeta. Takođe je uticalo i obuhvatanje prenetih neutrošenih sredstava iz prethodne godine, utvrđenih po Odluci o završnom računu grada Vršca za 2021. godinu u iznosu od 171.455.370,00 dinara,” istakla je Gradonačelnica Dragana Mitrović.

 

Rukovodstvo Grada, zajedno sa svim odeljenjima i službama u Gradskoj Upravi, kao i sa svim ostalim korisnicima budžeta aktivno učestvuje u planiranju i sprovođenju investicija i privlačenju finansijskih sredstava od drugih nivoa vlasti kroz aktivno učešće u konkursima.

 

„Samo za prvih šest meseci ove godine dobijeno je na ime donacija i na ime transfera od viših nivoa vlasti više od 268 miliona dinara. A samo za kategoriju izdataka 51-osnovna sredstva, gde spadaju zgrade i građevinski objekti i mašine i oprema, Grad Vršac je ovim rebalansom izdvojio čak 747,6 miliona dinara, što predstavlja 26,25 % budžeta grada Vršca,” zaključila je za kraj gradonačelnica Dragana Mitrović.

 

Nakon usvajanja odluke o prvom rebalansu budžeta Grada Vršca za ovu godinu, odbornici su razmatrali i još nekoliko proceduralnih odluka iz nadležnosti Skupštine Grada, kao i programe korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine i samodoprinosa za izgradnju fekalne kanalizacije i izgradnju, rekonstrukciju i održavanje lokalnih puteva i trotoara.