Kovin   Južni Banat  

SO Kovin: Saglasnost za sanaciju pod temeljima kule kovinske tvrđave

Na prvoj redovnoj sednici u 2022. godini, održanoj 24. januara, većnici su utvrdili predloge sledećih odluka, dokumenta i rešenja, koje prosleđuju SO Kovin na razmatranje i usvajanje:
SO Kovin: Saglasnost za sanaciju pod temeljima kule kovinske tvrđave

FOTO: Piqsels

  • Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Kovin za 2021. godinu;
  • Odluke o stavljanju van snage Odluke o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama; – Odluke o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama;
  • Odluke o izmeni Odluke o prevozu u drumskom saobraćaju – javnom prevozu i prevozu za sopstvene potrebe lica i stvari na teritoriji opštine Kovin;
  • Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP „Kovinski komunalac“ Kovin da se potraživanja ovog Javnog preduzeća konvertuju u udeo u kapitalu Holding kompanije Pamučni kombinat Yumco a.d. Vranje;
  • Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost opštine Kovin za period 2022 – 2025.;
  • Rešenja o razrešenju direktora Javnog preduzeća za poslove distribucije gasa „Kovin-gas“ Kovin i o imenovanju v.d. direktora tog javnog preduzeća;
  • Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP za poslove distribucije gasa „Kovin-gas“ Kovin;
  • Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ „Predrag Kožić“ Dubovac

Opštinsko veće dalo je saglasnost Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Pančevu u odgovoru na zahtev od 20.01.2022, da se izvrše statičke sanacije lesnih naslaga na temeljima kule kovinske trvrđave, a u vezi sa realizacijom projekta „Predlog sanacije i obezbeđenje ostataka kule sa kotraforima kovinske tvrđave u svrhu preventivne zaštite i obezbeđenja arheoloških i konzervatorskih radova“.

Temelji kule su na parceli 4054 koja se nalazi u javnoj svojini opštine Kovin i biće izvrše statičke sanacije lesnih naslaga neposredno ispod njih, kako ne bi dolazilo do dalje degradacije. Sanacija se vrši na način što će se pored lesnih naslaga dodati zemlja po celoj njihovoj visini, a do donje ivice temelja. Sredstva za izvođenje radova obezbediće Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Pančevu.

Usvojen je Izveštaj o izvršenju programa za rad Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Kovin za 2021. godinu. Donet je Pravilnik o radu interne revizije opštine Kovin.

Donet je zaključak o prihvatanju teksta Aneksa 2 Kolektivnog ugovora za zaposlene u Predškolskoj ustanovi „Naša Radost“ Kovin i dato ovlašćenje predsednici opštine Kovin da u ime osnivača potpiše Aneks 2.

Rešenjem o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve za Biblioteku „Vuk Karadžić“ Kovin odobrena su sredstva u iznosu od 100.000 za nabavku i ugradnju električnog kotla za centralno grejanje za ogranak biblioteke u Mramorku (s obzirom da se havarija dogodila 30.12.2021. godine, ustanova sredstva nije planirala finansijskim planom za 2022. godinu, a bilo je potrebno hitno ih obezbediti).

Doneto je rešenje o obrazovanju Komisije za raspodelu sredstava udruženjima. Predsednik Komisije je Ratko Mosurović, zamenik predsednice opštine, a članovi su Milan Milovanov, Dušan Maksimović, Dragomir Mirković i Aleksandar Paulica.