Ekologija   Najvažnije  

Ivanovačka ada - Stanište brojnih životinjskih vrsta zaštićenih kao prirodne retkosti

Ivanovačka ada jedan je od spomenika prirode na teritoriji Grada Pančeva.
Ivanovačka ada - Stanište brojnih životinjskih vrsta zaštićenih kao prirodne retkosti

FOTO: MZ Ivanovo

Rečna ada na Dunavu u blizini Ivanova, stavljena je pod zaštitu kao spomenik prirode 2009. godine i svrstana u III kategoriju zaštite kao značajno prirodno dobro.

Spomenik prirode „Ivanovačka ada“ stavljena je pod zaštitu radi očuvanja malog ostatka nekadašnjih plavnih prirodnih šuma dunavskih ada, specifičnog sastava i strukture, koju čine populacije autotehnotih topola i vrba visokih estetskih i ekoloških vrednosti, a koje predstavljaju stanište subandemičnim i reliktnim vrstama flore i životinjskim vrstama zaštićenim kao prirodne retkosti, kao što su orao belorepan, zelena žuna, vodomar, koje predstavljaju nacionalno i međunarodno zaštićene biljne i životinjske vrste.

Specijalni rezervat prirode „Ivanovačka ada“ nalazi se na samo 20 km od Pančeva, a sa svojim šumskim zajednicama je ostatak nekadašnjih plavnih šuma koje su dominirale dunavskim adama.

Ovde žive mnoge retke biljne i životinjske vrste prilagođene specifičnim uslovima vlažnih staništa, a predstavlja i stanište brojnih životinjskih vrsta zaštićenih kao prirodne retkosti. Jedna od prirodnih retkosti je i orao belorepan čije se gnezdo nalazi upravo ovde.

Očuvanje ovakvih prirodnih spomenika omogućuje „pogled u prošlost“, u prirodne ritske šume Podunavlja, koje se u kompleksu sadašnjih ekoloških uslova više ne mogu spontano vratiti. Značajno je prisustvo žutenjice (panonski subendem), koji naseljava vlažna gazišta i pašnjake, rubove poljskih puteva, niske obale, delimično zaslanjena staništa, i divlje vinove loze koja u flori Vojvodine postaje sve ređa.

Spomenik prirode „Ivanovačka ada“ ima ekološki značaj u funkciji očuvanja vlažnih staništa karakterističnih za rečne ade, na kojima žive mnoge biljne i životinjske vrste prilagođene specifičnim stanišnim uslovima.

Funkcionalnost i biološka raznovrsnost šumskih ekosistema plavnih područja, kao i ekološkog koridora reke Dunav, čvrsto je povezana sa očuvanjem preostalih fragmenata prirodne šumske vegetacije na Dunavu.

Flora i fauna prirodnog dobra ukazuju na veliki značaj za očuvanje biodiverziteta područja. Visok stepen izvornosti ogleda se u karakterističnom skupu vrsta, kao reliktinim vrstama flore.

Na celukupnoj površini Spomenika prirode “Ivanovačka ada” uspostavljen je režim zaštite, sa ograničenim i strogo kontrolisanim korišćenjem prirodnih resursa, te se aktivnosti na ovom prostoru mogu vršiti u meri koja omogućava unapređivanje stanja i prezentaciju prirodnog dobra bez posledica po njegovu prirodnu vrednost.

Spomenik prirode „Ivanovačka ada“ predstavlja jedan od najpoznatijih ribolovnih i izletničkih terena u okolini Pančeva. Ulaz u Ivanovački dunavac, poznat je kao dobar teren za ribolov, koji je pregrađen kamenim nasipom, zbog čega, pri malom vodostaju ulaz nije plovan, kao i donji kraj Ivanovačkog dunavca, koji služi kao zimovnik za brodove, njime se može doći čamcem do sela Ivanovo, udaljeno na 2,5 km od zimovnika.

Upravljanje zaštićenim prirodnim dobrom „Ivanovačke ade” povereno je JP „Vojvodinašume”, odnosno Šumskom gazdinstvu „Banat” iz Pančeva.